BÀI 16: Sự dâng hiến

Bài này thuộc phần 16 của 28 trong loạt bài Nền tảng lẽ thật

SỰ DÂNG HIẾN CHO CHÚA

 Câu gốc: Malachi 3:10

 “Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta,…..xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng”

I- TẠI SAO CON CÁI CHÚA PHẢI DÂNG HIẾN:

Chúng ta phải dâng hiến cho Chúa vì:

1/ Mạng lệnh của Chúa:

Xuyên suốt từ cược ước đến tân ước, luật pháp của Chúa  muốn các con cái của Ngài đều phải dâng hiến.

Malachi 3:10
“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta…….”

Châm ngôn 3:9
“Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa  của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va”

Trong thời tân ước, chính Chúa Giê-xu cũng khẳng định rằng Chúa đến để làm trọn luật pháp chứ không phải để hủy phá luật pháp. Vì thế, luật pháp về sự dâng hiến vẫn phải giữ trung tín

Mathiơ 5: 17-18
“Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn

2/ Thể hiện tấm lòng biết ơn Chúa, yêu Chúa :

Chúa yêu chúng ta đến nỗi không tiếc mạng sống mình để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta cũng phải dâng hiến để đáp lại một phần nào tấm lòng chúng ta biết ơn Ngài và yêu Ngài một cách cụ thể.

I Giăng 3:18
“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật”

Giacơ 3:17
“Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!

3/ Góp phần xây dựng và phát triển Hội thánh:

Hội thánh muốn duy trì và phát triển, phải cần nhiều nhu cầu từ thuộc linh đến thuộc thể. Việc dâng hiến tài chánh rời rộng rất cần thiết để mở mang Vương quốc Chúa.

Xuất 35: 29
Cả dân Y-sơ-ra-ên, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Môise, đều đem dâng cho đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy”

 II- CÁC LỌAI DÂNG HIẾN:

1/ Dâng 1/10:

Đây là nghĩa vụ căn bản cần thiết của mỗi con cái Chúa ( kể cả những người hầu việc chúa) phải dâng 1/10 tiền lương hoặc 1/10 lợi tức của mình trong mọi công việc làm ăn, vào quỹ Hội thánh để làm trọn luật pháp của Chúa và để được thạnh vượng.

 Malachi 3:10 a
“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho (quỹ của Hội thánh), hầu cho có lương thực trong nhà Ta… xem Ta có mở cửa sổ trên trời cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng?”

 Phục truyền 14:22
“Mỗi năm ngươi chớ quên đóng thuế một phần mười về huê lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sinh sản.”

 2/ Lạc hiến:

Ngòai nghĩa vụ dâng hiến 1/10, mỗi con cái Chúa còn nên dâng thêm các khỏan lạc hiến khác, tùy theo khả năng, tấm lòng, một cách tình nguyện, không bắt buộc để hỗ trợ truyền giáo và giúp đỡ những người nghèo khổ, hoạn nạn, xây dựng nhà thờ v.v…

Công vụ 11:29
Các môn đồ bàn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gởi một món tiền cứu trợ cho anh em ở trong xứ Giu-đê.”

II Côr. 9:7
“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.”

III- THÁI ĐỘ DÂNG HIẾN CHO CHÚA:

Chúng ta dâng hiến với động cơ là vì Chúa nên khi dâng chúng ta phải có thái độ đẹp lòng chúa.

1/ Dâng cách kín đáo, không khoe khoang, lấy danh, kể công:

Mathiơ 6:3-4
“Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi”

2/ Dâng cách khiêm nhường:

Công vụ 4:34-35
Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân  các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho”

3/ Dâng cách vui lòng:

I Sử ký 29:9
Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va; và vua Đavít cũng lấy làm vui mừng lắm “

Phục truyền 15:10a
“Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc….”

 IV- KẾT QUẢ CỦA SỰ DÂNG HIẾN:

Nếu chúng ta trung tín trong sự dâng hiến, Chúa là Đấng thành tín sẽ ban cho chúng ta nhiều lời hứa tốt lành.

1/ Được Chúa ban phước:

Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh: người dâng hiến sẽ được Chúa ban phước nhiều hơn người nhận lãnh.

Công vụ 20:35
“Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yều đuối, và nhớ lại lời chính  Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”

Malachi 3:10 – 12
“Các ngươi hãy đem  hết thảy phần mười vào kho , hầu cho có lương thực trong nhà Ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta, xem Ta có đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng!

Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa…

Bấy giờ, mọi nước sẽ coi các ngươi là có phước, vì các ngươi là một đất nước được ưa thích…

Chúa sẽ ban phước cho mọi công việc của tay chúng ta làm:

Phục truyền 15:10
“Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc; vì tại cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi, và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm”

2/ Được Chúa ban thịnh vượng, giàu có:

Hãy dâng trước, Chúa sẽ cho lại dư dật: muốn thịnh vượng, phải dâng hiến rộng rãi cho Chúa trước.

Châm ngôn 3: 9-10
“Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa mà tôn vinh Đức giê-hô-va; vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và  những thùng của con sẽ tràn rượu mới.”

Một em bé trai dám dâng 5 cái bánh và 2 con cá cho Chúa Giê-xu; sau đó, Chúa đã làm phép lạ, hóa bánh ăn dư dật cho 5 ngàn người, không kể đàn bà và con trẻ (còn dư 12 giỏ đầy)

Giăng 6:9-13
Đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá; nhưng đông người dường ấy, thì ngần ấy có thấm vào đâu?

Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hãy truyền cho chúng ngồi xuống….. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã được ăn no nê…chứa đầy 12 giỏ

Dâng nhiều được nhiều, dâng ít được ít: đây là luật gieo, gặt  công bình của Chúa .

II Côr. 9:6
“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.”

 V-TAI HẠI CỦA SỰ KHÔNG DÂNG HIẾN:

1/ Bị Chúa coi như là kẻ ăn trộm:

Tất cả tài sản, của cải vật chất… của chúng ta đều là thuộc về  Chúa, và là của Chúa ban. Ngay cả mạng sống của chúng ta đều ở trong tay Ngài. Nếu chúng ta không dâng hiến cho Chúa thì coi như chúng ta là kẻ ăn trộm của Chúa.

Malachi 3:8
Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm Ta. Các ngươi có nói rằng; chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.”

2/ Bị rủa sả, nghèo đói, họan nạn

Malachi 3:9
“Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi , thảy cả nước, đều ăn trộm Ta.”

Phục truyền 28:15
“ Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đúc Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta triuyền cho ngươi ngày nay, thì nầy là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên trên mình ngươi và theo kịp ngươi”

 Kết luận:

Dâng hiến là lẽ thật xuyên suốt từ thời tổ phụ Apraham cho đến thời Chúa Giê-xu. Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn con dân của Ngài phải bày tỏ lòng biết ơn và yêu Ngài bằng hành động cụ thể là dâng hiến cho Ngài – như Chúa Cha đã dâng chính Con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu cho chúng ta.

Dâng hiến cũng là chìa khóa để khai phóng tài chánh ; mở ra cánh cửa giàu có, thịnh vượng, phước hạnh cho những ai tin cậy nơi  danh Ngài.

Mục sư Nguyễn Duy Thắng

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

10 thoughts to “BÀI 16: Sự dâng hiến”

  1. Hãy cầu nguyện cho tôi và hội thánh chúng tôi để có tấm lòng yêu mến Chúa nhiều hơn

  2. Cảm tạ chúa vì sự mặc khải của Thánh Linh qua tôi tớ Chúa đã chia sẻ. Lời của Ngài rất phứơc hạnh và rõ ràng. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt và mặc khải cho những con dân của Chúa! A-MEN

  3. hay quá ace ạ. cảm tạ Chúa.

    khá lấy điều này mà thử ta xem ta có mở các cửa từ trên trời đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa chăng.

    …vì Đức Chúa Trời yêu mến kẻ dâng hiến cách vui lòng.

  4. A-men.cảm ơn lời của Chúa đã cho con biết về cách dâng hiến cho Ngài những điều tốt nhất.

    1. cảm tạ ơn chua về lời dậy của ngai về dâng hiên để chúng con biết bầy tỏ lòng biết ơn của ngai cho chính con và cho mọi người dân đang sống trên đất này.dể con hiểu do đại mệnh lệnh của Chua đã ghi trong kinh thánh amen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.