BÀI 17: LÀM CHỨNG

Bài 17:                                                            LÀM CHỨNG

 Câu gốc:                                                         Công vụ 1:8

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-se-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến đầu cùng trái đất”

 

 

I- TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI LÀM CHỨNG:

Chúng ta cần phải làm chứng về Chúa cho mọi người vì:

 1/ Mạng lệnh của Chúa:     

Làm chứng là đại mạng lệnh của Chúa truyền cho các môn đồ ngày xưa và cũng cho chúng ta ngày nay.

  I Côr. 11:26

“ Ay vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến”

2/Tình yêu Chúa thúc đẩy:

Chúa đã yêu chúng ta trước , chúng ta cũng phải yêu Ngài, yêu những linh hồn đang đùa đến sự chết. Chúng ta nỡ nào để bà con, dòng họ, bạn bè….đang đi dần đến hỏa ngục đời đời!

Châm ngôn 24: 11

Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó đến chốn khổ hình”

Rô-ma 9: 2-3

“ Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác.”

3/ Đức Chúa Trời sẽ phán xét:

Khi Chúa tái lâm , chúng ta phải đứng hầu trước tòa án của Chúa để khai trình những việc làm của mình lúc còn ở thế gian.

Exêchiên 33:8-9

Khi Ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ, mầy chắc chết! Nếu ngươi không rao bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình; nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã răn bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình”

4/ Gánh nặng trong lòng thôi thúc:

Khi Chúa đã phán mà chúng ta không chịu làm, Chúa sẽ đặt để gánh nặng bên trong thôi thúc bắt phải làm. Tiên tri Giêrêmi và sứ đồ Phao lô đã có kinh nghiệm nầy:

Giêrêmi 20:9

“ Nếu tôi nói: tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa”

I Côr. 9:16 -17

“Ví bằng tôi rao truyền Tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cầm buộc tôi; còn không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng mà làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ vẫn phó thác cho tôi”

II- NỘI DUNG LÀM CHỨNG:

     1/ Nói những gì mình nhận được từ Chúa:

Chúng ta dạn dĩ làm chứng những kinh nghiệm gì mà mình đã nhận được từ Chúa . Hãy nói với thái độ xác  quyết, mạnh mẽ về niềm tin của mình nơi Chúa quyền năng .

Chúa bảo người Giê-ra-sê, sau khi được Chúa giải cứu thóat khỏi xiềng xích hung tợn của ma quỷ:

Mác 5:19-20

…..Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi, đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ”

Sứ đồ Giăng cũng đã làm chứng những điều mà chính ông đã nghe, thấy, ngắm, rờ về Chúa

I Giăng 1:1-2

Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống ( Chúa Giê-xu) ; vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi”

2/ Nói về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời – qua Chúa Giê-xu:

Chúng ta cần nói đúng 4 trọng tâm về chương trình cứu rỗi của Chúa:

a/ Đức Chúa Trời yêu thương nhân lọai:

Ngài là Thượng đế tối cao, Đấng tạo dựng muôn lòai và vũ trụ nầy. Ngài yêu thương nhân lọai đến nỗi phó Con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu chịu chết để đền tôi cho chúng ta.

Giăng 3:16

“ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”

b/ Lòai người đều phạm tội , không thể tự cứu được:

Tội lỗi vào nhân lọai từ khi tổ phụ đầu tiên của lòai người : A-đam , Ê-va đã bất tuân Đức Chúa Trời ăn trái cây Chúa cấm. Từ đó, mọi người đều trở thành  tội nhân phạm đủ thứ tội lỗi.

Rôma 5:12

“ Cho nên, như bởi một người ( Eva) mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người là như vậy, vì mọi người đều phạm tội…”

c/ Chúa Giê-xu chịu chết để đền tội cho nhân lọai:

Chúa Giê-xu là Con một của Đức Chúa Trời và cũng chính là  Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt – chịu chết trên thập tự giá – đổ huyết ra , làm của lễ để đền tội cho chúng ta.

Rôma 5:8

“ Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”

I Giăng 2:2

“ Ấy chính Ngài ( Chúa Giê-xu) làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa”

d/ Hãy ăn  năn  tội, tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình:

Bất luận ai đến với Chúa Giê-xu, xưng tội, tin nhận Ngài thì mọi tội đều được xóa sạch và được đặc quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời.

Giăng 1:12

“ Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài”

Giăng 3:36

“ Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó”

 III- ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM CHỨNG CÓ KẾT QUẢ:

  1/ Nhờ cậy Thánh Linh :

Chúng ta phải cầu nguyện nhìêu để Chúa dạy ta cách làm chứng thế nào, tùy theo từng đối tượng. Cũng cầu nguyện để Chúa  cột trói , bẻ gãy quyền lực tối tăm, cứng  cõi ra khỏi tấm lòng của người mình sắp làm chứng.

II Côr. 4:4

“ Cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy ( ma quỷ) đã làm mù lòng họ”

2/ Có đời sống đạo đức tốt:

Người ngọai chỉ thấy Chúa qua đời sống của chúng ta là các con cái Ngài. Nếu chúng ta được biến đổi, ăn ở với mọi người tốt thì lời làm chứng của chúng ta rất có sức thuyết phục và được Chúa đồng công.

I Phierơ 2:12

“ Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngọai, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen ĐứcChúa Trời”

3/ Phải có lòng yêu thương tội nhân, đau đớn cho những linh hồn hư mất:

Chúa Giê-xu đã yêu thương con người; Ngài từ bỏ ngôi cao sang; hạ mình làm con người, giáng sinh trong chuồng chiên, máng cỏ để tìm kiếm những kẻ hư mất như chúng ta.

Châm ngôn 24:11

“Hãy giai cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó đến chốn khổ hình”

4/ Phải cầu nguyện nhiều cho họ:

Lòng người như những mảnh đất khác nhau – có mảnh đất tốt, có mảnh đá sỏi, có mảnh gai gốc, chà chôm…. Chúng ta phải nhẫn nại, kiên trì  cầu thay để mong đến ngày nào đó, Chúa sẽ phá vỡ những tấm lòng cứng cõi và thực hiện lời hứa:

Công vụ 16: 31

“ Hãy tin Đức Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi”

IV- KHI CÓ NGƯỜI TIN CHÚA CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

  1/ Cầu nguyện tiếp nhận tin Chúa cho họ:

Chúng ta phải nắm lấy cơ hội,  hướng dẫn họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa ngay, nếu không, Satan sẽ lừa dối làm cho họ cứng lòng trở lại.

Nội dung cầu nguyện theo những nội dung  sau đây:

“ Kính lạy Đức Chúa Trời là Thượng đế tối cao, là Đấng dựng nên lòai người và muôn vật, là Đấng yêu thương con, là Cha của con.

         Kính lạy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của con, là Đấng đã chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho nhân lọai và cho chính con.

        Chúa ôi! Bấy lâu nay con không biết Chúa, con không thờ phượng Ngài, con phạm nhiều tội lỗi với Ngài. Nay con xin ăn năn tội , xin Chúa Giê-xu lấy huyết Ngài xóa sạch mọi tội cho con.

       Kính lạy Đức Thánh Linh, xin Ngài ngự vào tâm linh con, tái sinh con, biến đổi con. Xin Chúa ghi tên con vào danh sách sự sống ở trên trời.

      Nhân danh Chúa Giê-xu, xin Ngài cắt đứt tất cả mọi quyền lực tối tăm, tội lỗi từ tổ phụ con và bản thân con. Xin Chúa làm chủ và dẫn dắt cuộc đời con. Con hứa nguyện theo Chúa trọn đời.

     Con cám ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!”

2/ Thường xuyên thăm viếng và dẫn họ đến với Hội thánh:

Người mới rất bỡ ngỡ với mọi sinh họat trong Hội thánh. Các con cái Chúa nên quan tâm, chăm sóc đặc biệt họ  hơn – nên cởi mở, hòa đồng, tạo thân ái, gần gũi….để họ mau chóng hòa nhập với Hội thánh ( nên xin địa chỉ và điện thọai ngay để tiện đi thăm viếng, liên lạc với họ).

3/ Làm báp têm và dạy đạo cho họ:

Khi họ có đức tin thật sự, Hội thánh sẽ có trách nhiệm làm báp têm cho họ càng sớm càng tốt, để họ sớm  dứt khóat với con người cũ: đồng chết, đồng chôn, và sẽ được đồng sống lại với Chúa. Nếu có thể, Hội thánh  cầu nguyện để họ nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh ( nói tiếng mới) ngay  để  họ được mạnh mẽ.

Mời họ tham gia các buổi nhóm họp trong Hội thánh, nhất là lớp học “Giáo lý căn bản” .

4/ Cầu thay cho họ mỗi ngày:

Chúng ta cần cưu mang trong sự cầu thay để họ được đắc thắng những cám dỗ, được đứng vững và trưởng thành trong Chúa.

I Têsalônica 1:2

“ Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện”

Ephêsô 1: 15-16

“Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện”

  • Kết luận:

Mỗi chúng ta nguyện là một chứng nhân cho Chúa, đó là thước đo tình yêu Chúa và yêu anh em mình.

“ Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.