Con đường Thập Tự được nói đến trong Kinh Thánh có nghĩa là gì?

Câu hỏi rất hay, nhưng quá bao quát.

Con đường thập tự trong kinh thánh nói có thể chia làm hai phần:

1. Phần của Đức Chúa Trời.
2. Phần của con người.

1. Phần của Đức Chúa Trời chính là chương trình cứu chuộc của Chúa Jesus

Từ Sáng Thế Ký đoạn 3:15, Chúa Jesus là con Chiên bị giết để may cho Adam và Ê-va hai chiếc áo che lõa lồ. Ngài tiếp tục chịu khổ với dân Ngài 4000 năm cho đến khi Ngài giáng sinh.

Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau.
Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” –  Sáng Thế Ký 3:15

Khi Ngài Giáng sinh, Ngài tiếp tục đi con đường thập tự, cho đến khi Ngài lên thập tự giá ở đồi Gô-gô-tha hoàn thành chương trình cứu chuộc

Thập tự giá là đỉnh cao của con đường thập tự. Ngài chịu đóng đinh trên cây thập tự cho đến khi trút linh hồn (thời Haman là cây mộc hình).

Công giáo gọi 17 chặng đường thập tự.

2. Phần con người

Hầu hết 27 sách tân ước đều đề cập con đường thập tự của cơ-đốc nhân. Con đường thập tự là đường lối giải cứu con người Adam (bản chất tội lỗi) để mỗi ngày giống Chúa hơn.

“Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ” – Col 2:15

Phải chết hàng ngày. Chết là nhờ thập tự giá đóng đinh. Ngài dùng hoàng cảnh éo le, đau khổ, thử thách, mất mát, để con người cũ chúng ta phải bị đóng đinh, phải chết để con người mới hình thành “Nếu không đồng chết với Ngài, thì không đồng sống lại với Ngài.”

Thật, Ta bảo thật các ngươi: nếu hạt lúa không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. – Giăng 12:24

Thập tự giá nghịch lại tư dục ham muốn thế gian….Vác thập tự giá là chối bỏ con người thiên nhiên, chống lại tư dục. Chúa sẽ giúp chúng ta đắc thắng bởi quyền năng Ngài. sau đó, Ngài làm cho chúng ta thành con người đổi mới giống như Chúa Jesus; đó là Cơ Đốc nhân mang dấu ấn Chúa Jesus. Đạo đức thiên nhiên, con người văn minh, văn hóa do tu luyện không phải là con người mới, không phải do thập tự giá mang lại. Khi nào có dấu ấn thập tự thay đổi mới gọi là con người đổi mới.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.