Con đường Thập Tự được nói đến trong Kinh Thánh có nghĩa là gì?

Thập tự giá nghịch lại tư dục ham muốn thế gian….Vác thập tự giá là chối bỏ con người thiên nhiên, chống lại tư dục. Chúa sẽ giúp chúng ta đắc thắng bởi quyền năng Ngài. sau đó, Ngài làm cho chúng ta thành con người đổi mới giống như Chúa Jesus; đó là Cơ Đốc nhân mang dấu ấn Chúa Jesus. Đạo đức thiên nhiên, con người văn minh, văn hóa do tu luyện không phải là con người mới, không phải do thập tự giá mang lại. Khi nào có dấu ấn thập tự thay đổi mới gọi là con người đổi mới.

Read More