Khi Chúa dường như ở xa?

Hỏi: Là một người đã tin nhận Chúa, tại sao có những thời điểm con nhận biết rõ ràng sự hiện diện của Chúa, lại có những thời điểm con không nhận thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống con?

Đáp: Đây cũng là quy luật cho bất cứ ai tin Chúa. Chúa muốn huấn luyện chúng ta nhận biết Ngài toàn diện, như người mù phải rờ voi đủ mọi bộ phận. Chúa không khải thị tất cả cho chúng ta một lần đủ cả; mà Ngài cho chúng ta hiểu Ngài từng hồi từng lúc (theo sự sống bên trong).

Mỗi lần Chúa đánh chúng ta ngã: thất bại, chán nản, thất vọng, chối Chúa ba bốn mười lần đó là Chúa đang yêu chúng ta. Ngài luyện chúng ta để chúng ta kinh nghiệm Ngài. Chúa luyện 12 môn đồ: Cho thất bại ê chề … cuối cùng Chúa đổ đầy dẫy Thánh linh… Họ tự đứng vững sống đắc thắng cho Chúa. Chúa muốn chúng ta hoặc nóng hoặc lạnh là vậy. Amen

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.