Thử bàn về lễ

Thử bàn về lễ Lễ thời Cựu Ước Lễ thời Tân Ước Lễ là nghi thức trân trọng được luật pháp quy định theo hình thức lẫn nội dung bắt buộc. Kinh Thánh gọi: Lê-vi ký – Phục-truyền luật-lệ ký Chúa dùng hai sách trong Ngũ Kinh Môi-se viết hay ghi lại để dân Do […]

Read More

Lời Chúa hay kinh Thánh Bản thân có quyền năng không?

Đây là vấn đề, là câu hỏi không ít người hiểu lầm. Kinh thánh là quyền sách viết bằng chữ, ký tự bằng chữ như bao quyển sách khác; người Trung hoa nói “văn dĩ tải đạo”. Chúa dùng quyển sách Kinh thánh để chuyển tư tưởng của Chúa – đường lối của Chúa – ý chỉ của Chúa để con người biết Chúa là ai, để con người tin Ngài có sự sống đời đời.

Read More

Khai Bút Đầu Tháng 7

Một trong những thành công đó là đọc sách. Nhưng muốn thực thể hóa sự thành công là phải đọc như thế nào! Có nhiều người đọc sách như cái máy thu băng. Đọc càng nhiều, tâm trí càng rối loạn – tác dụng ngược. Người đời gọi “con mọt sách“. Cách đọc hiệu quả […]

Read More