Vương Quốc Đức Chúa Trời (Toàn bộ)

CHƯƠNG IIIBIU HIN VƯƠNG QUC

Ý định đời khởi thủy và cũng là đời đời của Đức Chúa Trời là: cả vũ trụ là một Vương quốc Ngài. Nguyên nhân gần là A-đam phạm tội, nguyên nhân sâu xa có thể từ thuở xa xưa Lucifer hay thế giới tiền A-đam đã phản loạn với, Ngài đã cho một trận đại hồng thủy lần thứ nhất

“ Vả, trái đất không còn định hình và không có sự sống, sự tối tăm bao quanh vực nước sâu; Thần Đức Chúa trời vận hành trên mặt nước sâu” ( “ Now the earth was formlees and emty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters”)  NIV.  (Sáng 1:2)

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phải thay đổi kế hoạch nhiều lần nhiều cách; nhưng nguyên chỉ ban đầu của Chúa cũng sẽ phải thành toàn theo ý muốn trọn lành của Ngài. Có thể gọi là tiến trình Vương quốc hóa.

I. NƯỚC Y-SƠ-RA-EN

Sáng thế ký đoạn 12 như một tia sáng cho nhân loại; Ngài đã dự bị chương trình cứu chuộc qua một con người, để cứu rỗi toàn thể nhân loại.

“ Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm ni danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi,  rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc trong thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước”. (Sáng 12:1-3)

Qua 3 câu kinh thánh này chứa đựng chương trình tốt lành nhất mà Ngài sẽ thực hiện qua Áp-ra-ham và cho toàn thể tạo vật của Ngài.

II. HỘI THÁNH TÂN ƯỚC

Chúa Giê-xu đã sinh ra trong tuyển dân Y-sơ-ra-en và đã khai sinh Vương quốc thuộc linh hơn 2000 năm trước.

Vương quốc Hội Thánh là tổng bao hàm những ai tin Chúa Giê-xu, chịu báp-tem và được tái sinh , là con cái Ngài, là chi thể trong thân thể Ngài, đều  là thuộc viên của Vương quốc ngài.

Vương quốc Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói: ở đây hay: ở đó; vì này Vương quốc Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi” ( Luca 17: 20-21).

Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính Ngài là Vua từ trời, là Vương quốc từ trời cho 3 sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ trên núi hóa hình.

III. 1000 NĂM BÌNH AN

Nếu Vương quốc Hội Thánh ẩn hiện trong lòng người tin,  thì Vương quốc 1000 năm bình an được hiển lộ trên hành tinh thân yêu này. Chúa Giê-xu là Hoàng đế ngự trên Ngai đầy oai phong vinh hiển; còn Cơ đốc nhân đắc thắng là những Tiểu vương sáng ngời vinh quang đồng trị với Ngài

      “ Phước thay và thánh thay  những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với ngài 1000 năm (Khải 20: 6)

IV. GIÊ-RU-SA-LEM MỚI

Giê-ru-sa-lem mới còn gọi là:  Vương quốc các tầng trời, Vương quốc Cha, Vương quốc Đức Chúa Trời, Vương quốc đời đời- Vương quốc trời mới – đất mới . Sau 1000 năm bình an, Chúa Giê-xu trao Nước lại cho Cha (Ê-lô-him)

“Ngài giao nước Ngài cho Đức Chúa Trời là Cha lập vương quốc” (ICor 15:24)

“Vương quốc Ngài còn đến đời đời- Tồn tại vĩnh viễn” (Đa-ni-ên 4:3)

Đây cũng là Vương quốc cuối cùng, cũng là ý chỉ ban đầu của Đức Chúa trời trong việc sáng tạo vũ trụ và cứu chuộc A- đam và hậu tự người.  

CHƯƠNG IVCÁC THI K CA VƯƠNG QUC

A. VƯƠNG QUỐC TRONG HỘI THÁNH TÂN ƯỚC:

Bất cứ tổ chức, quốc gia nào cũng có luật lệ khi mình muốn tham gia vào. Vương quốc Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn trở nên Thần dân của Ngài, cũng phải hội đủ các tiêu chí :

1. Phải tin Chúa Jesus để được tái sinh

Chúa Jesus khẳng định chỉ có một con đường vào Vương quốc

“ Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đóGiăng 3:36

Tái sinh là lẽ thật lần đầu tiên Chúa Jesus dạy giáo-sư Ni-cô-đem trong đêm đến hỏi Ngài, Chúa đưa điều kiện muốn vào Vương quốc Ngài.

“ Nếu một người không được tái sinh, không thể thấy Vương quốc Đức Chúa Trời”  Giăng 3:3b

Chương trình cứu chuộc Chúa gồm 3 giai đoạn :

Tái sinh tâm linhBiến đổi tâm hồnBiến hóa thân thể

Ngay 12 sứ đồ sau 3 năm theo Ngài, được Chúa ban nhiều quyền năng, dấu kỳ phép lạ: đuổi quỷ, cầu nguyện người chết sống lại; nhưng sau khi Chúa phục sinh họ mới nhận được Thánh Linh vào tâm linh, gọi là tái sinh, hay tâm linh được tái sinh. Tái sinh tâm linh là khởi điểm của chương trình cứu chuộc trọn vẹn của Đức Chúa Trời

“ Nguyện xin tâm linh, tâm hồnthân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Chúa Jesus Christ chúng ta đến” I Têsa 5:23

“Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh Giăng 21:22

Chỉ cần ăn năn, tin Chúa Jesus, không cần phải làm gì thêm; chúng ta được tái sinh làm Thần dân Vương quốc.

“Nhờ ân điển, bởi đức tin anh em được cứu, điều đó không phải từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” Ê-phê-sô 1: 8-9

Tin như thế nào để nhận được tái sinh lại là vấn đề khác. Xem phần phụ lục “Môn đồ hóa

2. Phải trở nên môn đồ (được thánh hóa) để nhận phần thưởng đồng trị

Để được làm con Đức Chúa Trời chỉ cần tin Chúa Jesus một lần đủ cả, không cần phải làm thêm điều gì hết; nhưng để trở nên môn đồ thì phải chịu đựng nhiều điều khắc nghiệt. Vì môn đồ hóa không liên hệ đến sự cứu rỗi, mà liên hệ đến phần thưởng, liên hệ đến đồng trị trong Vương quốc Ngài.

“Giục hồn các môn đồ, khuyên phải bền đỗ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều đại nạn mới vào được Vương quốc Đức Chúa trời”   Cv 14 : 22

Nhiều Cơ-đốc-nhân, nhiều quan điểm thần học ngộ nhận và hiểu sai vấn đề này.

Người Pha-ri-si muốn làm môn đồ, Chúa từ chối khéo.

Người trai trẻ giàu có cũng muốn làm môn đồ, ông vốn là tín đồ, thậm chí tín đồ ngoan đạo, giữ 10 điều răn từ nhỏ. Chúa đưa điều kiện quá khắc nghiệt “Bán hết gia tài cho người nghèo”.

Cả hai đều không thỏa mãn yêu cầu của Chúa, họ cũng không thể từ bỏ cái tư dục cùng tài sản yêu quý của mình, đành phải  lui ra. Vậy môn đồ khác với tín đồ, tiêu chuẩn môn đồ khác tiêu chuẩn tín đồ. Chúa cũng đã cảnh báo

Nhiều người được gọi ( tín đồ), nhưng ít người được chọn (môn đồ)”.   Dân Y-sơ-en-en ra khỏi Ai-cập gần 3 triệu người, nhưng chỉ có 2 người Giô-suê và Ca-lép vào được Canaan .

Được tái sinh chắc chắn được vé vào Vương quốc; nhưng sẽ làm gì, chức vụ gì trong Vương quốc là vấn đề khác. Trong Vương quốc Đức Chúa Trời không phải cá mè một lứa, cào bằng nhau. Môn đồ liên lệ đến chức vụ, phần thưởng.

Đủ tiêu chuẩn định cư tại Mỹ, nhưng qua đó làm được gì là vấn đề khác. Có nhiều người sang Mỹ mấy chục năm chưa có thẻ xanh; có người phải vào ” gỡ lịch”, có người tỉ phú, có nguời làm thượng nghị sỹ..

Trong 4 sách phúc âm Chúa Jesus đã đề cập lẽ thật môn đồ gần như trọn hết sách. Trong 3 năm giảng đạo Chúa dùng hầu hết thời gian, tâm huyết để môn đồ hóa 12 sứ đồ; Chúa cũng không mị dân rao giảng lẽ thật môn đồ hóa không ngay thẳng. Chúa dạy đường lối môn đồ hóa thật rõ ràng minh bạch : ai đi được thì đi; ai không chịu nỗi thì trở về cố hương. Ngài không hề ép buộc, hay hứa lèo hứa cuội, thậm chí không nhận những người không đáp ứng đòi hỏi của Ngài

“ Nếu có ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em mình và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta. Còn ai không vác thập tự giá mình theo Ta, cũng không làm được môn đồ Ta” Lu ca 14:26-27

“Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ Ta” Lu ca 14: 33

Chúa Jesus cũng đã cảnh báo cho những ai muốn theo Ngài, phải chuẩn bị tấm lòng và phải chịu khổ vì danh Ngài, kể cả mạng sống nữa

“Ngài nói điều đó để chỉ Phi-e-rơ phải chết cách nào để sáng danh Đức Chúa Trời” Giăng 21:19

“Vả trong các ngươi ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tinh phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao ? e khi đã xây nền rồi, không làm xong được thì mọi người liền chê cười” Lu ca 14: 28-29

Có thể nói từ sáng thế đến khải huyền lẽ thật môn đồ hóa bàn bạc khắp mọi sách. Bởi vì môn đồ hóa không chỉ là đại mạng lịnh, mà còn là mục đích và trường cửu của Đức Chúa trời.

Chúa Jesus phải đợi giây phút cuối cùng trước khi về với Phụ Vương, Ngài bày tỏ cho 12 sứ đồ như di chúc của tâm huyết, giúp môn đồ vững tâm bền chí.

“Hết thảy mọi uy quyền trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ ( môn đồ hóa)  muôn dân, hãy nhơn danh Cha- Con- Thánh Linh làm báp-tem cho họ, dạy họ giữ hết mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi”  Mat 28:18-20

“Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta2Tim 2:12

B. VƯƠNG QUỐC TRONG 1000 NĂM BÌNH AN

Nếu vương quốc Hội thánh là thuộc linh mầu nhiệm ẩn dấu trong lòng tín đồ; thì vương quốc 1000 năm bình an là hiển hiện một nước, một quốc gia hiển lộ trên hành tinh thân yêu này. Chúa Jesus là Hoàng-Đế thật với áo mão cân đai đầy oai nghi vinh hiển. Các môn đồ cũng giống như Ngài, sẽ đồng trị với Ngài.

Thực hiện vương quốc 1000 năm bình an là một tiến trình

I. CHÚA TÁI LÂM TRÊN KHÔNG TRUNG.

Khải huyền cho chúng ta biết, Chúa Jesus cùng người con trai đắc thắng tái lâm đầu tiên xuống không trung đón Hội thánh.

  “Người sanh được con trai, con trai ấy dùng gậy sắt cai trị muôn dân; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài” Khải 12:5

Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống ( không trung ); bấy giờ những kẻ trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy ở đám mây tại không trung mà gặp Chúa; rồi chúng ta sẽ ở với Chúa luôn luôn” II Tês 4:16-17.

1. Chúa phán xét Hội thánh

Thông thường chúng ta được học: Chúng ta tin Chúa ,chịu báp-tem, chúng ta được cứu, được vào thiên đàng. Sau tiếng kèn chót tất cả chúng ta đều được sống lại, được biến hóa giống như Ngài  được cất lên không trung gặp Ngài; Chúa lau hết nước mắt, được sự sống đời đời với Ngài. Sau đó có gì nữa đừng quan tâm. Quan tâm sẽ bất an; vì không muốn đối diện với sự thật mình cũng mù mờ điều này.

Kinh thánh khẳng định: sự phán xét khởi đi từ nhà Đức Giê-hô-va. Sự phán xét của Ngài bắt đầu từ khi chúng ta mới là con đỏ cho đến khi gặp Chúa tại không trung. Sự phán xét khi còn trong xác thịt mang tính bẻ trách , sửa trị, môn đồ hóa; còn sự phán xét tại không trung là phiên tòa đúng nghĩa: thưởng – phạt nghiêm minh .

“Bởi vì tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt”  2Côr 5:10

THE RYRIE Stydy bible NIV ca CALDWELL RYRIE , Ph.D trang 1776 Judment of believers’ Works .

Tác giả đã trình bày phiên tòa của Chúa xét xử Hội thánh tại không trung rất rõ ràng chuẩn xác .

 • Thời gian: sau khi Hội thánh được cất
 • Địa điểm: Tại không trung
 • Chủ tọa phiên tòa: Chúa Giê-xu
 • Bị cáo: Hội thánh Chúa
 • Cáo trạng: Những việc làm khi còn trong xác thịt
 • Tuyên án: Nhận phần thưởng và bị đoán phạt .

Sự phán xét tại không trung qua các ẩn dụ mang tính chất công bố kết quả của tín đồ , bởi vì mọi sự đã xong, đã kết sổ khi gặp Chúa tại không trung.

2. Minh họa 5 ẩn dụ trong sách Ma thi-ơ: 

Tôi chọn 5 ẩn dụ tiêu biểu để minh họa cho sự phán xét quá công bình này.

Ẩn dụ thứ nhất : NGƯỜI GIEO GIỐNG.  Mat 13:4-8

Đây là ẩn dụ về câu chuyện nhà nông: gieo trồng, chăm sóc rồi thu hoạch. Chúa dùng câu chuyện này để giải bày toàn bộ chương trình: môn đồ hóa. Môn đồ hóa là tiêu chuẩn để: thưởng- phạt công bằng, nghiêm minh .

Trong câu chuyện có 4 mảnh đất = 4 tấm lòng = 4 loại bình. Trong Hội thánh cũng phải tồn tại 4 hạng người .

Hạng thứ thứ 1: hạt giống rơi ngoài đường = tín đồ đến nhóm để tìm hiểu đạo; chỉ nghe nhưng chưa tin: chưa tái sinh, giống người ngoại.

Hạng thứ thứ 2: Hạt giống rơi vào sỏi-đá ; họ vui vẻ tin nhưng không tăng trưởng được vì lười biếng, không thích học kinh thánh, ham vui thế gian, thích làm ông già nằm trong nôi cầm bình sữa.

Hạng thứ thử 3: Hạt giống rơi nhằm bụi gai: yêu Chúa thì cũng có,  nhưng yêu của cải vật chất thế gian thì trỗi hơn. Đây là dạng tín đồ “tin đồ “( tin vật chất, đồ đạc), đi chân giẹo hai hàng. Hạng này chiếm phần lớn trong Hội thánh, không miễn trừ mục sư hay chấp sự .

Hạng thứ 4: Hạt giống tốt, gặp mảnh đất tốt, được chăm sóc tốt và kết quả bội thu: Một hạt ( cây ) sinh 30 trái, một hạt sinh 60 trái, một hạt sinh 100 trái .

Mãnh đất số 4 cũng là tổng hợp, tiến trình biến đổi từ mảnh số 1đến số 3:  đó là kết quả công tác môn đồ hóa.

Tất cả chúng ta khởi sự đều bằng nhau: khởi sự mảnh số 1 là tấm lòng bằng đá, tấm lòng cứng cỏi chai lì.

Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi”. Ê-xê 36:26c .

Lòng người ta vốn gian ác hơn mọi thú vật , và rất là xấu xa : ai có thể biết được”  Giê-rê-mi 17: 9.

Chúng ta thảy đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt” Ê-phê 2:3

TRONG CÁC ẨN DỤ CHIA LÀM 2 HẠNG

Hạng thứ 2 và 3 cùng xếp thành một: Chưa đạt chuẩn  điểm sàn 30. Cả hai cùng chung số phận: phải vào nghiến răng khóc lóc. Đoán phạt cũng có 29 cấp .

Hạng thứ 4: Đạt yêu cầu trúng tuyển: Trong hạng số 4 cũng có 3 cấp 30-60-100. Hạng số 4 cũng có 70 cấp hay 70 hạng phần thưởng khác nhau .

Ẩn dụ thứ hai :  ÁO LỄ – TIỆC CƯỚI  Mat 22:1-14

Ẩn dụ tiệc cưới, trước hết Chúa Giê-xu cảnh tỉnh thầy tế lễ, người Pha-ri-si và dân Do Thái đang âm mưu giết hại Ngài .

Nhưng về phương diện thuộc linh, câu chuyện còn sâu nhiệm hơn nhiều. Chúa cũng khích lệ cũng như cảnh báo chúng ta

Vậy các ngươi đi khắp các ngã  tư, hễ gặp được người nào thì cứ mời vào dự tiệc” Mat 22:9

Chủ đề câu chuyện tiệc cưới không chú trọng niềm tin để được tái sinh; mà Ngài xét về ÁO LỄ  (nghĩa hạnh của thánh đồ – sự nên thánh – môn đồ hóa ). Áo lễ là tiêu chuẩn thánh khiết để dự tiệc cưới Chiên Con.

Chúa Giê-xu là chàng rể; Hội thánh là vợ mới đính hôn;  tiệc cưới là ngày lễ đại đăng khoa thành hôn. Tiệc cưới cũng là ngày tuyển chọn tân nương là vợ chính thức của Chúa ở không trung .

Trước khi vào dự tiệc: Chúa Jesus kiểm tra áo lễ .

Ai có áo lễ: được vào dự tiệc cưới – được làm vợ chính  thức, được đồng trị với Ngài .

Ai không có áo lễ “ trói tay chân nó lại, quăng ra ngoài tối tăm, khóc lóc nghiến răng”.

Ẩn dụ thứ ba : 10 NỮ ĐỒNG TRINH Mat 25:1-13.

Câu chuyện ẩn dụ này lại mang một ý nghĩa thuộc linh sâu nhiệm khác. Mỗi cơ đốc nhân được ví là nữ đồng trinh. Nội dung câu chuyện có 2 nhóm: 5 dại và 5 khôn .

Cả 2 đều cầm đèn đi đón chàng rể,đợi lâu cả 2 đều ngủ. Chữ ngủ trong kinh thánh còn mang ý nghĩa chết, về với Chúa ( an nghỉ nơi Pa-ra-dise ).

Khi chàng rể đến: Chúa tái lâm tại không trung.

Cả 10 cô được phục sinh từ Paradise, vội vàng đến gặp Chúa : họ chịu phán xét.

Kết thúc câu chuyện: Chúa đoán xét họ theo tiêu chuẩn dầu dự trữ : Ai có dầu dự trữ sẽ được làm Tân Nương.

Chúa ví chúng ta như một cái đèn có 3 phần : phần thân đế; phần bầu đựng dầu và phần tim. Ba phần này tương ứng với 3 phần con người: tâm linh – tâm hồn – thân thể .

Phần tim đèn = tâm linh = nơi chí thánh

Tâm linh loài người vốn là một ngọn đèn của Đức-Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng”. Châm 20:27

Tim đèn luôn luôn cháy, như trong nơi chí thánh đèn không bao giờ tắt – Đức Thánh Linh luôn thường trú trong tâm linh chúng ta .

Phần bầu chứa dầu = Tâm hồn = nơi thánh ( tâm trí – tình cảm – ý chí ) .

Phần chân đèn  = Thân thể bao bọc hồn và linh = hành lang bao quanh đền thờ .

Đến khuya chàng rể (Chúa Giê-xu) đến trễ, Chúa tái lâm. Cả 10 nữ đồng trinh được sống lại gặp Chúa .

 • Năm dại : không có dầu dự trữ:  bị đuổi ra ngoài.

Họ tưởng như khi còn trong xác thịt dùng chiêu van xin, luồn cúi – xin xỏ. Chúa trả lời thật chua xót “ .. Không, e chẳng đủ cho chúng tôi lấy đâu đến các chị; Các chị nên đến người bán dầu mà mua” Mat25:9.

Dầu phải mua, phải trả giá mới có dầu:  phải từ bỏ mọi sự mình có – phải vác thập tự giá – phải hầu việc Chúa – phải chịu hy sinh mất mát đau đớn vì cớ Chúa  v.v..

 • Năm  khôn: Có dầu dự trữ: Được dự tiệc cưới

Dầu ở trong bình – Dầu là hình bóng Thánh Linh, Thánh Linh trong tâm hồn – Thánh Linh chiếm hữu tâm hồn; sự thánh hóa tâm hồn gọi là dầu dự trữ.

Có dầu dự trữ sẽ được dự tiệc cưới Chiên Con; số dầu dự trữ bao nhiêu phần trăm, Chúa không nói rõ. Nhưng đối chiếu ẩn dụ người gieo giống thì tối thiểu khoảng 30% .

 Hai ẩn dụ tiệc cưới và áo lễ đều đề cập sự thánh hóa con người bề trong: lòng phải được biến đổi, phải trở nên môn đồ- phải giống Chúa. Đó là đại mạng lịnh, cũng là điều kiện tiên quyết là để vào Vương quốc.

Ẩn dụ thứ 4 : Ta-lâng : 3 hạng  Mat 25:14-30

Tâ-lâng là đơn vị đo lường của người Do Thái xưa; nhưng ý nghĩa thuộc linh của ta lâng thì sâu nhiệm hơn nhiều. Ta-lâng là tất cả những gì Chúa ban cho mỗi Cơ đốc nhân bao gồm: tài sản, nhà cửa, vợ con, tài năng, sắc đẹp, nghề nghiệp, nơi ở, quốc gia, chủng tộc … Chúa ví mỗi chúng ta như những thương gia – những doanh nhân. Chúa cho vốn ban đầu để kinh doanh, mà kinh doanh thì phải đặt lãi lên hàng đầu. Lãi suất là thước đo năng lực của doanh nhân, của người quản lý, của người lãnh đạo thành công. Lợi nhuận cũng là mục đích tối thượng của doanh nhân .

Chúa cho 3 số vốn khác nhau, 3 mô hình khác nhau tùy theo năng lực bẩm sinh mỗi người.

Ngày phán xét cũng dựa theo số vốn ban đầu và số lãi theo tỉ lệ đạt được. Chúa không nghe; biện hộ, biện minh: tại, bị, thì, mà, là “ mất mùa thì tại thiên tai, được mùa thì tại thiên tài của ta”.

Ẩn dụ áo lễ, dầu đề cập sự nên thánh còn ẩn dụ ta-lâng chú trọng công tác phục vụ Ngài, phục vụ Hội thánh: sự hy sinh dâng hiến, kết quả truyền giáo, dâng tiền bạc, vật chất, nhà cửa, vợ chồng ,con cái.

Kết quả :

a. Người 5 ta-lâng .

Hạng nhận 5 ta-lâng là những lãnh đạo thuộc linh đặc biệt, sự kêu gọi đặc biệt. Kết quả họ đã làm lợi gấp đôi . Chúa khen ban phần thưởng xứng đáng

Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi Mat 25:21

b. Người 2 ta-lâng:

Kết quả họ cũng làm lợi gấp đôi .  Chúa cũng khen tặng như người 5 ta-lâng .

c. Người có 1 ta-lâng: đem chôn .

Xem mẫu đối thoại của người này “ con biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm trong chỗ mình không rải; nên tôi sợ mà đem giấu ta-lâng của Chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của Chúa xin trả lại cho Chúa”.  Mat 25: 24-25

Như cáo trạng cho chính mình “con biết” cái gì con cũng biết, nhưng con có bịnh ‘ lười biếng’, lại có tài hung biện “ giỏi mồm mép- để đỡ chân tay’’. Con thích ngồi mát ăn bát vàng, thích làm thầy dạy luật;  thần tượng con là những người mẫu Pha-ri-si, họ đã thành công trong việc lừa đảo nhiều người. Ta-lâng Chúa giao con “ con chôn rất kỹ – còn mới cáo – không hư hao chút nào”; Con xin trả lại vốn Chúa đây, Chúa thông cảm con – con yêu Chúa nhiều.

Chúa đã trả lời

Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia! Ngươi biết Ta ……vậy, các ngươi hãy lấy ta lâng của người nầy mà cho kẻ có 10 ta lâng…..Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng

Đọc đến đây, chúng ta không khỏi không giật mình; tại sao Đức Chúa Trời không xót thương – không tha thứ 70 lần 7. Ngài tàn nhẫn quá, Ngài cho thêm người đã có 10 lần hơn rồi.  Chúng ta đừng quên ở đây Chúa đang là Chủ tọa phiên tòa;  Ngài chỉ xét cáo trạng từng người và đối chiếu theo luật công bằng để xử công-tội. Đức Chúa Trời không phải cơ quan từ thiện xã hội đi cứu trợ nạn nhân thiên tai bão lụt. Ngài chỉ đoán xét nghiêm minh theo pháp luật .

Qua 2 vấn đề này, chúng ta thấy Chúa chúng ta đối xử và phán xét công bằng tuyệt vời: không ai có thể biện hộ hay kiện cáo bất cứ điều gì khi Ngài xét xử .

Ẩn dụ thứ năm : CHỦ GIAO MỘT NÉN BẠC – Lu ca 19:11-27

Ẩn dụ này bổ túc ẩn dụ ta-lâng. Chúa phân phát đều mỗi người một nén. Nén bạc cũng như tâ-lâng cũng là tổng bao hàm những  gì Chúa ban cho mỗi người. Trong ngày đoán xét, Ngài cũng dựa vào kết quả lãi ròng.

Có 3 nhóm kết quả tiêu biểu .

Nhóm 1 : Một lãi gấp 10 lần : được cai trị 10 thành

Nhóm này tuyệt hảo, lãi gấp 10 lần . Chúa ban lời khen cùng phần thưởng thật tương  xứng : được cai trị 10 thành.

Nhóm 2:  Một lãi gấp 5 lần : được cai trị 5 thành

Qua 2 nhóm phần thưởng, chúng ta học được trong Vương quốc Chúa không phải bình quân chủ nghĩa, không phải cá mè một lứa, cào bằng. Mà phần thưởng tùy theo sự hy sinh, thành quả phục vụ trong khi còn sống trong xác thịt.

Nhóm 3 : Một nén đem chôn .

Nhóm này cũng giống như nhóm một ta-lâng; Chúa tuyên án rất nặng “ Còn như kẻ nghịch cùng Ta, không muốn Ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây, và xé xác trước mặt Ta” Lu ca  19:27 .

Kết lại :

Qua 5 ẩn dụ về sự phán xét, việc tuyển chọn môn đồ thật, để được vào Vương quốc, đồng trị với Ngài không dễ dàng như chúng ta mơ tưởng. Trong Vương quốc Chúa, chức vụ khác nhau, phần thưởng khác, địa vị khác nhau : Chúa là Hoàng Đế , môn đồ là các tiểu vương; tiểu vương cũng lớn nhỏ khác nhau.

II. CHÚA TÁI LÂM TRÊN NÚI Ô-LI-VE

Sau khi Chúa phục sinh, ở với các môn đồ Ngài 40 ngày. Chúa đưa các môn đồ lên núi Ô-li-ve, rồi Ngài thăng thiên

“ ..Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Sau đó, các môn đồ từ núi gọi là Ô-li-ve trở về thành Giê-ru-sa-lem” Cv 1: 11-12 .

Trong lúc Chúa và Hội thánh vui hưởng tiệc cưới trên không trung, thì ở dưới trái đất Sa-tan, an-ti-christ, tiên tri giả cùng môn đệ chúng lập kế hoạch chống lại Đức Chúa Trời: vây thành thánh Giê-ru-sa-lem, hủy diệt tuyển dân Y-sơ-ra-en ‘

Tôi thấy con thú và các vua thế gian cùng những đạo binh nhóm lại tranh chiến cùng với Đấng cưởi ngựa và với đạo binh của Ngài” Khải 19:19.

Nó tưởng Chúa Giê-xu như lúc giáng sinh; nó tưởng với đạo binh hàng trăm triệu cùng bom nguyên tử, máy bay tàng hình cùng với những khí giới hiện đại sẽ thắng được Chúa toàn năng

Chúng nhóm một chỗ gọi là Ha-ma-gê-đôn để tranh chiến với Đấng Tạo HóaKhải 19:16 .

1 .Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn cuối cùng

Lễ tiệc cưới Chiên con vừa xong, Ngài cùng đoàn quân đắc thắng mặc áo trắng bằng vải gai mịn, cưởi ngựa bạch theo Ngài.

Trong ngày đó, chân ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang qua Giê-ru-ra-lem phía đông; và núi Ô-li-ve bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn Xa-cha-ri14:4.

Tiếp đó, Ngài diệt Sa-tan cùng bọn quỷ sứ nó

“ Vả, này là những tai vạ mà Giê-hô-va dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem; Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chân đương đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó lưỡi mục trong miệng nó”  Xa-cha-ri 14:12.

2 . Ném An-ti-christ , tiên tri giả vào hỏa ngục

Đối với con thú và tiên tri giả Ngài không cần lập tòa án vì nó đã phạm tội từ ban đầu. Ngài chỉ thi hành án phạt .

“ Nhưng con thú ( An-ti-christ) bị bắt, tiên tri giả làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cũng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ lửa và diêm cháy bừng bừng Khải  20:20

3 . Xiềng Sa-tan vào vực sâu 1000 năm   

“ Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con Rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, sa-tan mà xiềng nó lại đến 1000 năm Khải 20:1-2

Tại sao ngài không liệng sa-tan vào hồ lửa ngay?

Câu trả lời đơn giản: Ngài còn dùng Sa-tan một lần cuối để thử tấm lòng nhân loại mới sau 1000 năm bình an .

4. Chúa phán xét dân ngoại

Sau khi Chúa đến núi Ô-li-ve, nơi trũng Giô-sa-phát. Ngài thành lập tòa án để phán xét số dân ngoại còn sót lại ở đất sau 7 bát thạnh nộ.

Ta sẽ nhóm các nước lại và đem chúng xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó Ta sẽ phán xét chúng nó vì cớ dân Ta, vì Y-sơ-en-en là sản nghiệp của Ta, mà chúng nó đã làm tan tác giữa các dân tộc, và chúng nó đã chia đất dân Ta ra Giô-en 3:2.

Khi Con người ngự trong sự vinh hiển Ngài mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài ngồi trên ngôi vinh hiển Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài”. Mat 25: 31-32

Ta nhóm các nước lại – muôn dân nhóm lại:Vậy họ là ai ? Đây là câu hỏi  để lý giải ẩn dụ cuối cùng .

Chắc chắn họ không phải là tín đồ Chúa. Vì tín đồ (tái sinh) tất cả đã được biến hóa gặp Chúa tại không trung giữa đám mây trong tiếng kèn chót. Còn bối cảnh ở đây, Chúa đến sau tiếng kèn chót và Ngài đến cùng với các thánh đồ đắc thắng tại núi Ô-li-ve.Vậy câu trả lời họ là dân ngoại còn sót lại sau 7 bát thạnh nộ.

Trở lại The RYRIE Stydy bible NIV  tác giả cũng gọi họ là người ngoại ( Judgment of the gentiles )trang 1776 .

Tác giả đã mô tả phiên tòa rất chi tiết .

CHỦ TỌA : CHÚA GIÊ-XU

THẨM PHÁN ĐOÀN : HỘI THÁNH

Bị cáo : Dân ngoại còn sót sau 7 năm đại nạn .

Cáo trạng : Thái độ đối xử với con cái Chúa trong lúc họ sống chung, đặc biệt trong 7 năm đại nạn .

Phần thưởng : Kẻ có công giúp đỡ, chăm sóc con cái Chúa:  Làm nhân loại mới 1000 năm bình an .

Đoán phạt : Những kẻ đồng công với con thú, đóng ấn 666: vào hồ lửa đời đời với con thú .

Hầu hết các hệ phái Cơ-đốc đã hiểu lầm về ẩn dụ này  “..Rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra; như kẻ chăn chiên chia chiên ra” Mat 25 :32

Theo mạch văn, đây là dạng ẩn dụ so sánh. Ngài chia họ (người ngoại) ra làm 2 hạng : Bên hữu và bên tả giống như người chăn chiên chia bầy súc vật họ ra làm 2 loại : chiên ở bên phải và dê ở bên trái. Người chăn chiên ở đây, là người nông dân chăn chiên, chăn dê thật ngoài đồng như mộc đồng đến thờ lạy Chúa Giê-xu trong đêm giáng sinh .

 Chúa không nói Ta sẽ chia bên hữu là chiên,  bên tả là dê. Chúa nói ở thể so sánh để dễ hiểu. Nhưng rất nhiều người đã vô tình hay cố ý hiểu sai đem đến sự ngộ nhận chiên là tín đồ, còn dê là người ngoại .

vBên hữu: Phần thưởng

“ .. Hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy Vương quốc bầu trời từ khi dựng nên trời đất ( Since the creation of the world ) Mat 25:34.

Họ đến nhận Nước, nhận công dân Vương quốc, họ quá ngạc nhiên, ngạc nhiên như chuyện 1001 đêm, chuyện phong thần từ trên trời rớt xuống. Bởi vì, họ chưa biết Chúa là ai! Ngài từ đâu đến! Họ có làm gì cho Chúa đâu ? Tại làm sao lại được phần thưởng lớn lao như thế !.

Còn Hội thánh, Chúa đã chọn trước buổi sáng thế

Trước khi sáng thế  (Before the foundation of the world) Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” Ê-phê-sô 1:4

Nếu họ là Cơ-đốc nhân, dù yếu đuối, sa ngã hết biết, chắc chắn họ vẫn phải nhận biết Chúa Giê-xu là Đấng Christ, là Chúa Cứu thế của họ và của nhân loại.

Ở đây họ bộc bạch một cách thành thật:

“ Lúc ấy, người công bình sẽ thưa: Lạy Chúa! Chúng tôi đâu thấy Chúa đói khi nào đâu! Mà lo ăn, có bao giờ thấy Chúa khát mà lo uống nào! .. Hay thấy Chúa chịu tù tội để thăm nuôi”!

Chúa trả lời: “ quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính Ta vậy  Mat 25 : 37-39

Đến đây, họ mới hiểu phần thưởng là do công đức từ thiện; bởi lương tâm của lòng yêu thương thanh sạch, họ đã cứu giúp, bảo vệ, che chở con cái Chúa trong 7 năm đại nạn. Họ cũng có thể là cha mẹ, anh chị em trong gia đình chưa tin Chúa, hay bạn bè Cơ đốc nhân. Họ chỉ là những người có công với Chúa

“ Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm theo luật pháp thì được xưng công bình vậy” Rô-ma 2:14.

Người ngoại đạo sống theo lương tâm tốt, yêu thương mọi người, không tham lam gian ác, lại có công giúp đỡ, bao dung con cái Ngài, nhất là các năm đại nạn. Họ sẽ được làm nhân loại mới ( Công dân Vương quốc ). Còn Hội Thánh là thành phần lãnh đạo: là vua-quan cai trị họ .

vBên tả : án phạt  vào hồ lửa đời đời

Câu chuyện qua lời biện hộ của người bên tả giống như bên hữu; họ cũng ngạc nhiên không biết Chúa là ai! họ cũng chưa gặp Chúa bao giờ! họ chỉ say mê sống, sống cho thỏa mãn xác thịt – Giờ có ăn năn cũng đã muộn màng. Nhưng chỉ khác hơn là họ không những không giúp đỡ mà còn tiếp tay cho ma quỷ bắt bớ, hãm hại con cái Ngài.

Chúa đọc bản án

.. Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và lũ quỷ sứ nó” Mat 25:41

 

SƠ ĐỒ TÒA ÁN NGƯỜI NGOẠI

 

Nam núi Ô li ve               Trũng Giô sa phát            Bắc núi Ô li ve

(Giô ên 3:2

Xa cha ri 14:4)

GIÊ-XU

Hoàng đế=Chủ tọa

Các ngai của các thánh= Thẩm phán đoàn

 

   BÊN TẢ                                                    BÊN HỮU

Kẻ gian ác                                                Người lương tâm tốt

Chống Chúa                                               giúp đỡ con cái Chúa

ÁN PHẠT                                                     PHẦN THƯỞNG

                     Hồ lửa đời đời chung                  Làm nhân loại mới của V Q                                                                               

                      Antichrist + tiên tri giả                 ĐCT trong 1000 năm bình an 

 

5. Thiết lập 1000 năm bình an:

Vương quốc là một nước theo chế độ nhà vua hay thể chế Quân chủ. Vua toàn quyền nắm giữ lập pháp – hành pháp – tư pháp. Chúa Giê-xu là Hoàng Đế– Môn đồ Ngài là những tiểu vương.

Chúa Giê-xu cùng các môn đồ chính thức thiết lập  Vương quốc 1000 năm bình an .

Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh- hồn những kẻ phải bị chết chém. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời, linh- hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó  hoăc trên trán hoặc trên tay mình. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm ….Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm”

Khải 20:4-6.

      Thông thường chúng ta hiểu bình an ( Peace ) là hòa bình, không xung đột, an ninh… Ý nghĩa bình an của 1000 năm ở đây mang ý nghĩa sâu rộng hơn nhiều .

Vương quốc 1000 năm bình an là một nước dưới sự trị vì của chính Chúa Giê-xu; cả trái đất chỉ có một nước. Con người không còn sinh, lão, bịnh, tử; không còn phạm tội ( sa-tan đã bị xiềng ), không còn chiến tranh, không còn hận thù cay đắng;  không còn quốc gia lãnh thổ, không còn tôn giáo tín ngưỡng; không còn màu  da, ngôn ngữ; không còn giai cấp giàu sang hay nghèo giàu; không còn trí thức hay công nhân, nông thôn hay thành thị; không còn châu Á, châu Âu hay Mỹ La tinh. Không còn chủ tớ, không còn đấu tranh lãnh hải, lãnh thổ; không còn và không bao giờ còn nước mắt hay hận thù chiến tranh tang thương đắng cay….

“ Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con sư tử cùng ở chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi .. ‘’

 Esai 11:6-9  .

     Hành tinh này chỉ và chỉ còn một Vương quốc- một Vương quốc của Đức Chúa Trời. Chỉ một ngôn ngữ, chỉ một tiếng nói,  chỉ một chính thể và chỉ có tình thương yêu hiệp một như ý định ban đầu của Đức Chúa Trời sáng tạo Adam trong vườn Địa đàng .

Vương quốc Ngài không còn sợ cọp beo rắn rít; không còn cá lớn nuốt cá bé hay cá sấu đụng cá ngừ. Người với người chỉ biết yêu nhau; người với muôn thú cũng là bạn thân yêu chí cốt; muôn thú sống với nhau như tình bằng hữu .

    “ Ngài sẽ làm sự phán xét giữa các dân đoán định các nước phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo làm lưỡi liềm; nước này chẳng giá gươm lên nước khác, và cũng không chuẩn bị chiến tranh nữa ‘

 Mi-chê 4:3  .

       Sa-tan đã bị xiềng 1000 năm; cho nên muốn phạm tội cũng không được; đây là điều với tâm trí hạn hẹp, chúng ta không thể hình dung được một Vương quốc của Đức Chúa Trời như vậy, điều đó chỉ có trong  chuyện thần thoại, chỉ có trong mơ mà thôi.

Đến đây chúng ta mới nhận rõ Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn mỹ. Tất cả những điều này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta có : ĐỨC TIN – VÂNG PHỤC – Ở TRONG CHRIST

vTÓM LẠI

Trong vương quốc 1000 năm bình an sẽ còn lại :

1 . Các thánh đồ đắc thắng sẽ làm tiểu vương ( tiểu Thượng Đế) ,  cai trị nhân loại mới bằng cây gậy sắt.

2 . Người Do Thái sẽ làm thầy tế lễ thượng phẩm dạy Kinh thánh cho nhân loại mới.

3 . Nhân loại mới cũng được biến hóa thân thể như Adam trong vường địa đàng.

4 . Toàn trái đất này chỉ có một Vương quốc- một sự lãnh đạo “Quân chủ pháp trị”

5 . Kinh thánh là hiến pháp – luật pháp

6 . Các thiên sứ thánh làm lính hầu việc Vương quốc (Hê-bơ-rơ 1:14).

7 . Tất cả các nền văn minh, khoa học, đề biến mất.

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

3 thoughts to “Vương Quốc Đức Chúa Trời (Toàn bộ)”

 1. Trước hết tôi xin cảm ơn quý mục sư cùng những người trong ban biên tập. Thật công khó của tất thảy thật đáng quý biết bao!
  Tôi cũng có đôi dòng tâm sự:
  Thật ra, Chúa Jesus cũng đã nói rõ rồi. Phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Chúa. Cũng một thể ấy, khi đến với Chúa thì chúng ta cũng phải lấy tâm thần lẽ thật mà hướng về Chúa để THAY ĐỔI CÁI NHÌN CỦA CHÚNG TA, KHÔNG ĐỂ NHỮNG ĐỊNH KIẾN CỦA CON NGƯỜI CHI PHỐI MÀ NHÌN NHẬN THEO CÁCH CHÚA NHÌN NHẬN.
  Gương người xưa còn đó, là các thầy thông giáo và người Pharisee. Họ có phải không hướng về Chúa, không tìm cầu Chúa không? Tôi không tin rằng trong dòng ấy chẳng có lấy một người nào thật tâm tìm kiếm Chân Chúa. Sứ đồ Phao-lô là một minh chứng cho điều này. Nhưng tại sao họ lại bị Chúa Jesus lên án? Bởi vì họ đã lấy cái lý trí mình mà gán ghép, áp đặt lên Kinh Thánh. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng tình trạng khi đó cũng giống như bây giờ, tức là Kinh Thánh cũng vẫn lưu truyền nhiều bản, như bản Bảy Mươi, bản các cuộn Biển Chết… thậm chí là các nguy kinh nữa. Họ chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán dựa trên chữ nghĩa, tức là chỉ dừng lại ở cái bề ngoài mà không tiến vào sâu bên trong được. Vậy nên có kẻ từ đó mà sanh ra đủ thứ các tâm xấu, như kêu ngạo, lên mình… từ đó dẫn đến việc họ “đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn-cấm không cho!” (Lu-ca 11:52), và bị Đức Chúa Trời lên án.
  Tôi rất quý tấm lòng của quý mục sư cùng toàn thể anh chị em. Vậy nên tôi cũng xin mạo muội mà nói ra những lời từ tận đáy lòng này. Xin quý vị nhìn lại tấm gương của người xưa mà tránh đừng đi theo vết xe đổ của họ. Tại sao trong 4 sách Phúc Âm, rất nhiều hành động, cùng cử chỉ lời nói của Chúa Jesus có khi lại có vẻ như ngược lại với Kinh Thánh vậy? Hãy nhớ điều Ngài nói, Ngài sẽ phá thành này và xây lại trong vòng ba ngày! Chúng ta hãy tự hỏi chính mình rằng, trong lòng chúng ta đã xây biết bao nhiêu thành rồi? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta phá bỏ nó. Phải thực hành cái đức bỏ mình, hạ mình mà Chúa Jesus đã nhấn mạnh trong 4 sách Phúc Âm thì mới tránh được con đường của các thầy thông giáo – Pharisee vậy.
  Đọc bài viết này, tôi bất giác cảm thấy rất buồn. Thiết nghĩ rằng từ ngữ mà chính Đức Chúa Trời đã dùng thì chắc chắn là phải đúng chứ? Mà có vẻ nó cũng sai thật nhỉ, thành ra những từ nào khác dùng để chỉ về vấn đề mà từ đó nói tới cũng là sai luôn chứ nhỉ? Tại sao vậy? Vậy thì thế nào là đúng, thế nào là sai? Nếu các vị đã đọc tới đây rồi thì xin quý vị đừng để lòng mình nảy sinh hàng loạt các bản ngã xác thịt lên. Xin quý vị cứ bình tĩnh lại, bởi những điều đó không bao giờ đến từ Chúa cả.
  Các từ ngữ mà bài viết liệt kê, thậm chí là từ “Vương Quốc Đức Chúa Trời”, và mở rộng ra là toàn bộ mọi từ ngữ khắp các ngôn ngữ để nói về cùng một điều này, nếu nói nó đúng thì nó sai, mà nếu nói nó sai thì nó cũng đúng luôn. Đúng cũng là nó, sai cũng là nó, không đúng không sai chẳng là nó, bởi lẽ không có một ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được điều đó. Nếu Chúa Jesus thật sự muốn nói về Thiên Đàng, thì có lẽ Ngài sẽ nói: Nước Thiên Đàng là như thế này, rồi Ngài dừng bặt tất cả mọi sự lại, không nói gì, có chăng Ngài chỉ nở một nụ cười. Và hành động đó chính là Thiên Đàng! Thiên Đàng không có thể tài nào nói ra bằng bất kỳ ngữ ngôn nào của loài người. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Chúa đã đến vì tình yêu thương lớn lao của Ngài để cứu chuộc nhân loại, nên Chúa đã mượn từ ngữ của loài người để tạm nói cho con người có thể hiểu được, hình dung được. Vậy nên, khi bản dịch 1925 được dịch, Đức Chúa Trời đã dùng từ Thiên Đàng làm phương tiện cho người Việt có thể nắm bắt được điều Chúa muốn nói tới. Không phải cụ Phan Khôi dùng từ Thiên Đàng, mà chính Đức Chúa Trời sử dụng. Trong đức tin Cơ Đốc, Cơ đốc nhân luôn xác quyết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tại, Toàn Tri là Đấng tể trị trong mọi sự. Vậy nên, các bản Kinh được viết ra đều ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời.
  Như vậy, điều gì là vượt lên trên tất cả điều đó? Mọi sự lý luận của lý trí con người đều là những điều ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời. Rất, rất nhiều điều ẩn chứa trong đó mà Đức Chúa Trời mong mỏi có người dốc hết lòng sấn tới, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà gõ cửa thì Chúa nhất định sẽ trả lời. Và chắc chắn đó sẽ là câu trả lời vượt quá suy tưởng của con người. Những mong rằng, tất cả mỗi người trong chúng ta rồi sẽ không còn chạy theo những cái lăng xăng của đời này mà điều chỉnh mình theo đúng cách nhìn của Chúa. Những mong tất thảy chúng ta có thể dừng lại hành động bới lông tìm vết vô nghĩa này mà quay lại với chính Chúa.
  Có đôi lời nêu lên để hết thảy mỗi chúng ta đều có dịp để suy nghĩ lại, mà vượt thoát mọi xiềng xích mà đến với Chân Chúa. Mọi sự, nếu là lấy lý luận, định kiến của con người thì mãi cứ là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
  Muốn thật hết lòng. Amen.

 2. Cám ơn MS vì những bài học về thuộc linh rất sâu sắc, ý nghĩa và theo sát kinh thánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.