Vương Quốc Đức Chúa Trời (Toàn bộ)

III. TỔ CHỨC VƯƠNG QUỐC 1000 NĂM BÌNH AN

Vương quốc là một nước, một quốc gia: có nghĩa Vương quốc phải có tổ chức – có chính sách, có đường lối, có mô hình. Đức Chúa Trời là Đấng kế hoạch, là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri. Thể chế Vương quốc Ngài đã định hình từ trước buổi sáng thế .

1. Thể chế chính trị:

Ngài là Hoàng Đế, thì thể chế chính trị là QUÂN CHỦ : Lập pháp – hành pháp – tư pháp đều thuộc Ngài. Ngài là Thái Thượng Hoàng toàn quyền lãnh đạo. Hội Thánh là những tiểu vương đồng trị với Ngài .

“Kẻ đó sẽ cai trị bằng cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính Ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha Ta” Khải 3:27.

“Đức Chúa Giê-su đáp rằng: trong luật pháp của các ngươi há có chép rằng: các ngươi là Tiểu Thượng đế là con trai của Đấng chí cao( you are GODS ) Thi 82:6

2. Hiến pháp : là tòan bộ tân cựu ước

Các dân sẽ đổ về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va  nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Vì luật pháp ra từ Si-ôn, còn lời của Đức Giê-hô-va ra từ Giê-ru-sa-lem” Mi-chê 4:2.

Kinh thánh tồn tại và tồn tại cho đến cõi đời đời.

3. Thủ đô : là Giê-ru sa-lem

“ Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ trở lại cùng Si-ôn, và Ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi thành chân thật; núi của Đức-Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh” Xa cha ri 8:3

4. Biên giới lãnh thổ

Toàn bộ hành tinh này là lãnh thổ của Vương quốc Ngài. Trái đất cũng chia thành từng nước nhỏ; nhưng chỉ có một Vương quốc, một đường lối cai trị – một lãnh thổ thống nhất .

“…  vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành ..5 thành” Lu 19:17

5Sinh hoạt

Vương quốc của Đức Chúa Trời cũng mang tính xã hội. Lãnh đạo tối cao là Hoàng Đế Jesus, kế đến các tiểu vương, dưới tiểu vương là các quan. Người Do Thái là thầy dạy kinh thánh  ….cuối cùng là nhân loại mới.

Nếu chúng ta hiểu Vương quốc chỉ có Chúa và Hội thánh thì Hội thánh cai trị ai!

“ Kẻ đó sẽ cai trị bằng cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính Ta đã nhận quyền cai trị nó nơi Cha Ta”  Khải 3:27.

Không lẽ Hội thánh tự cai trị nhau và các nước là nước nào !

Trở lại ẩn dụ cuối cùng : Người ngồi bên hữu được kể là công bình, nhận vương quốc từ khi sáng thế . Từ khi sáng thế là từ sáng thế ký đoạn 1: từ câu 2 đến hết đoạn . Ngài khôi phuc Trái đất – mặt trời – mặt trăng cùng ánh sáng các vì sao; Ngài cũng sáng tạo muôn loài muôn thú và chính loài người. Từ khi sáng thế là khoảng thời gian 4000 năm trước Chúa giáng sinh hay 6000 năm về trước. Còn trước sáng thế có nghĩa trước khi khôi phục trái đất và sáng tạo Adam trong 6 ngày. Vì Ngài đã sáng tạo các tầng trời và trái đất hàng tỉ – tỉ năm trước không ai biết được     “ Khởi thủy , Đức Chúa Trời ( He-lô-him ) sáng tạo nên các tầng trời  và trái đất’’  Sáng thế ký 1:1 .

Vậy số người bên hữu được nhận vào Vương quốc bầu trời và chỉ làm dân ( Citizans ) của Vương quốc Ngài. Tôi mạo muội gọi họ “ Nhân loại mới ”.

Nhân loại mới cũng được biến hóa như Adam đầu tiên  trong vườn địa đàng: họ tiếp tục có vợ, có chồng, sinh con đẻ cái. Luật đoán phạt sự chết ( Bụi đất phải trở về bụi đất)  đã được bãi bỏ .

Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa các dân, đoán định các nước nơi phương xa; và họ sẽ lấy gươm làm lưỡi cày, lấy giáo làm lưỡi liềm; nước này chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác,  và cũng không chuẩn bị chiến tranh nữa”.  Mi chê  4:3  

“ Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, sư tử con với bò nuôi mập sẽ cùng chung một chỗ, một đứa trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu;  các con nhỏ chúng nó sẽ nằm chung, sư tử sẽ ăn cỏ như bò.Trẻ con còn bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục; nó chắng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi Thánh của Ta; Vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức- Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển”  Ê-sai  11:6-9.

Đọc đến đây chúng ta không thể tưởng tượng nỗi Vương quốc Ngài như thế. Muôn dân, muôn thú vui sống với nhau như tình bằng hữu – không còn ghen ghét hận thù; không còn ăn thịt lẫn nhau; không còn tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ. Không còn sắc tộc, màu da ngôn ngữ. Xã hội Adam ,vườn địa đàng năm xưa tái xuất hiện và vinh quang hơn vạn lần.      Muôn vật cũng được đổi mới như thuở ban đầu Adam chưa phạm tội .

Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi mọi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng: Muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay” Rô 8 :21-22.

Ngài không chỉ giải phóng con người khỏi tội lỗi, đau thương chết chóc; mà còn giải cứu cả muôn loài muôn vật khỏi bị rủa sả. Sau khi Adam phạm tội, Đức Chúa trời đã đoán phạt cả trái đất cùng muôn loài cây cỏ cùng sinh vật, động vật.

“ Đất sẽ sanh cây chông gai và tật lê” Sáng 3:18

6. Người Do Thái sẽ làm thầy tế lễ dạy kinh thánh cho nhân loại mới

“ Và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến, chúng ta sẽ lên núi cho Đức Giê-hô-va nơi nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các lối của Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va ra từ Giê-ru-sa-lem” Ê-sai 2:3.

Công vụ cũng đã tiên tri

“ Rồi đó, Ta sẽ trở tái thiết nhà Đa vít bị đổ nát, Ta sẽ trùng tu những nơi bị tàn phá và phục hồi nó” cv15:16.

Đường lối từ thời Môi-se trong xuất Ai Cập được lập lại

Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ giao ước Ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc về Ta, và cả thế gian cũng thuộc về Ta. Các ngươi sẽ thành một vương quốc tế-lễ  (kingdom of priests ) cùng một dân tộc Thánh cho Ta”  Xuất 19:5-6

Nhân loại mới sống như Adam trong vườn địa đàng: được học kinh thánh để hiểu Đức Chúa trời cùng đường lối Ngài, tiếp tục sinh con đẻ cháu không hạn chế

TÓM LẠI :

Trong vương quốc 1000 năm bình an sẽ được tổ chức theo mô hình :

GIÊ-XU  là HOÀNG- ĐẾ

Các THÁNH ĐỒ là những TIỂU VƯƠNG

Người DO THÁI  làm THẦY TẾ LỄ

Các thiên sứ hầu việc

Nhân loại mới như Adam đầu tiên

Biên tập viên

Trang mạng Cơ Đốc không phân biệt hệ phái cùng nhau nhìn lại thực trạng thuộc linh “ xem mình sa sút từ đâu” mạnh dạn, can đảm nhìn sự thật để “ Làm lại từ đầu”, lấy lại niềm tin, nhận lại sức sống mới.

3 thoughts to “Vương Quốc Đức Chúa Trời (Toàn bộ)”

 1. Trước hết tôi xin cảm ơn quý mục sư cùng những người trong ban biên tập. Thật công khó của tất thảy thật đáng quý biết bao!
  Tôi cũng có đôi dòng tâm sự:
  Thật ra, Chúa Jesus cũng đã nói rõ rồi. Phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy Chúa. Cũng một thể ấy, khi đến với Chúa thì chúng ta cũng phải lấy tâm thần lẽ thật mà hướng về Chúa để THAY ĐỔI CÁI NHÌN CỦA CHÚNG TA, KHÔNG ĐỂ NHỮNG ĐỊNH KIẾN CỦA CON NGƯỜI CHI PHỐI MÀ NHÌN NHẬN THEO CÁCH CHÚA NHÌN NHẬN.
  Gương người xưa còn đó, là các thầy thông giáo và người Pharisee. Họ có phải không hướng về Chúa, không tìm cầu Chúa không? Tôi không tin rằng trong dòng ấy chẳng có lấy một người nào thật tâm tìm kiếm Chân Chúa. Sứ đồ Phao-lô là một minh chứng cho điều này. Nhưng tại sao họ lại bị Chúa Jesus lên án? Bởi vì họ đã lấy cái lý trí mình mà gán ghép, áp đặt lên Kinh Thánh. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng tình trạng khi đó cũng giống như bây giờ, tức là Kinh Thánh cũng vẫn lưu truyền nhiều bản, như bản Bảy Mươi, bản các cuộn Biển Chết… thậm chí là các nguy kinh nữa. Họ chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán dựa trên chữ nghĩa, tức là chỉ dừng lại ở cái bề ngoài mà không tiến vào sâu bên trong được. Vậy nên có kẻ từ đó mà sanh ra đủ thứ các tâm xấu, như kêu ngạo, lên mình… từ đó dẫn đến việc họ “đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn vào, lại ngăn-cấm không cho!” (Lu-ca 11:52), và bị Đức Chúa Trời lên án.
  Tôi rất quý tấm lòng của quý mục sư cùng toàn thể anh chị em. Vậy nên tôi cũng xin mạo muội mà nói ra những lời từ tận đáy lòng này. Xin quý vị nhìn lại tấm gương của người xưa mà tránh đừng đi theo vết xe đổ của họ. Tại sao trong 4 sách Phúc Âm, rất nhiều hành động, cùng cử chỉ lời nói của Chúa Jesus có khi lại có vẻ như ngược lại với Kinh Thánh vậy? Hãy nhớ điều Ngài nói, Ngài sẽ phá thành này và xây lại trong vòng ba ngày! Chúng ta hãy tự hỏi chính mình rằng, trong lòng chúng ta đã xây biết bao nhiêu thành rồi? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta phá bỏ nó. Phải thực hành cái đức bỏ mình, hạ mình mà Chúa Jesus đã nhấn mạnh trong 4 sách Phúc Âm thì mới tránh được con đường của các thầy thông giáo – Pharisee vậy.
  Đọc bài viết này, tôi bất giác cảm thấy rất buồn. Thiết nghĩ rằng từ ngữ mà chính Đức Chúa Trời đã dùng thì chắc chắn là phải đúng chứ? Mà có vẻ nó cũng sai thật nhỉ, thành ra những từ nào khác dùng để chỉ về vấn đề mà từ đó nói tới cũng là sai luôn chứ nhỉ? Tại sao vậy? Vậy thì thế nào là đúng, thế nào là sai? Nếu các vị đã đọc tới đây rồi thì xin quý vị đừng để lòng mình nảy sinh hàng loạt các bản ngã xác thịt lên. Xin quý vị cứ bình tĩnh lại, bởi những điều đó không bao giờ đến từ Chúa cả.
  Các từ ngữ mà bài viết liệt kê, thậm chí là từ “Vương Quốc Đức Chúa Trời”, và mở rộng ra là toàn bộ mọi từ ngữ khắp các ngôn ngữ để nói về cùng một điều này, nếu nói nó đúng thì nó sai, mà nếu nói nó sai thì nó cũng đúng luôn. Đúng cũng là nó, sai cũng là nó, không đúng không sai chẳng là nó, bởi lẽ không có một ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được điều đó. Nếu Chúa Jesus thật sự muốn nói về Thiên Đàng, thì có lẽ Ngài sẽ nói: Nước Thiên Đàng là như thế này, rồi Ngài dừng bặt tất cả mọi sự lại, không nói gì, có chăng Ngài chỉ nở một nụ cười. Và hành động đó chính là Thiên Đàng! Thiên Đàng không có thể tài nào nói ra bằng bất kỳ ngữ ngôn nào của loài người. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Chúa đã đến vì tình yêu thương lớn lao của Ngài để cứu chuộc nhân loại, nên Chúa đã mượn từ ngữ của loài người để tạm nói cho con người có thể hiểu được, hình dung được. Vậy nên, khi bản dịch 1925 được dịch, Đức Chúa Trời đã dùng từ Thiên Đàng làm phương tiện cho người Việt có thể nắm bắt được điều Chúa muốn nói tới. Không phải cụ Phan Khôi dùng từ Thiên Đàng, mà chính Đức Chúa Trời sử dụng. Trong đức tin Cơ Đốc, Cơ đốc nhân luôn xác quyết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tại, Toàn Tri là Đấng tể trị trong mọi sự. Vậy nên, các bản Kinh được viết ra đều ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời.
  Như vậy, điều gì là vượt lên trên tất cả điều đó? Mọi sự lý luận của lý trí con người đều là những điều ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời. Rất, rất nhiều điều ẩn chứa trong đó mà Đức Chúa Trời mong mỏi có người dốc hết lòng sấn tới, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà gõ cửa thì Chúa nhất định sẽ trả lời. Và chắc chắn đó sẽ là câu trả lời vượt quá suy tưởng của con người. Những mong rằng, tất cả mỗi người trong chúng ta rồi sẽ không còn chạy theo những cái lăng xăng của đời này mà điều chỉnh mình theo đúng cách nhìn của Chúa. Những mong tất thảy chúng ta có thể dừng lại hành động bới lông tìm vết vô nghĩa này mà quay lại với chính Chúa.
  Có đôi lời nêu lên để hết thảy mỗi chúng ta đều có dịp để suy nghĩ lại, mà vượt thoát mọi xiềng xích mà đến với Chân Chúa. Mọi sự, nếu là lấy lý luận, định kiến của con người thì mãi cứ là một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
  Muốn thật hết lòng. Amen.

 2. Cám ơn MS vì những bài học về thuộc linh rất sâu sắc, ý nghĩa và theo sát kinh thánh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.